Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie

Przetargi

AKTUALNY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Sochocinie sp. z o.o.

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń oraz maszyn będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin”

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń oraz maszyn będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o.”

status
aktualny
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
7 stycznia 2021, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. 09-110 Sochocin, ul. Żeromskiego 21
rozpoczęcie
7 stycznia 2021, 10:10 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń oraz maszyn będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o., w łącznej szacunkowej ilości:- olej napędowy – około 40 000 dm³,

– benzyna bezołowiowa 95 – około 1 200 dm³.

Wspólny Słownik Zamówień:

09134100-8 – Olej napędowy

09132100-4 – Benzyna bezołowiowa

Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 muszą spełniać polskie normy oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm).

W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania

Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. Obniżenie ilości zakupionego paliwa może nastąpić m.in. w przypadku zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług, wycofaniu z eksploatacji pojazdów spółki lub reorganizacji zakładu. Nie wykorzystanie ilości paliw wskazanych w SIWZ nie uprawnia wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego.

Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON

Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Dostawy benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON będą realizowane poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników i urządzeń należących do zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, na stacji paliw wskazanej przez wykonawcę. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, stan licznika tankowanego pojazdu/maszyny w przypadku ON w dniu tankowania, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków:

– Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia,

– Wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę zakupu, ilość pobranego paliwa, stan licznika tankowanego pojazdu/maszyny w przypadku ON w dniu tankowania, rodzaj paliwa, cenę detaliczną za 1 dm³ oraz upust, nr karty, wartość transakcji.

Zamawiający preferuje możliwość każdorazowego dostarczania oleju napędowego ON do miejsca przez niego wskazanego w ilości minimalnie 200 litrów, na odległość nie większą jak 5 km od siedziby Wykonawcy, środkami, którymi dysponuje Wykonawca. Byłyby to zamówienia do maszyn ciężkich, wolnobieżnych, których dojazd do stacji, tak samo jak przestój robót w trakcie przejazdu maszyny do stacji benzynowej i z powrotem generowałby znaczne koszty. Wspomniane środki jakimi do tych potrzeb dysponowałby Wykonawca muszą pozwolić na dostawę oleju napędowego ON jedynie od stacji benzynowej do punktu wskazanego i na każdorazowe zamówienie Zamawiającego. Zamówienie takie może być dokonane telefonicznie. Zamawiający nie przewiduje możliwości magazynowania paliw na swoim terenie. Podobnie jak w przypadku tankowania na stacji tak i w tym wypadku tankowanie będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, stan licznika tankowanego pojazdu/maszyny w przypadku ON w dniu tankowania, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika.

 

Ogłoszenie nr 575318-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14590239700000, ul. Żeromskiego 21 , 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236618120, , e-mail kamil.dabrowski@sochocin.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): biurogzk@sochocin.pl www.sochocin.pl bip.sochocin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
Numer referencyjny: GZK-POIS.27.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na pracującej oczyszczalni ścieków, modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie opisanym w Części 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, , w tym: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym m.in.: a) Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, b) Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu technologicznego obiektów oczyszczalni, które będą poddane rozbudowie i/lub modernizacji c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Opracowanie Przedmiaru robót w zgodności z kosztorysem inwestorskim, e) Opracowanie harmonogramu robót, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz Planu płatności, f) Opracowanie Planu zapewnienia jakości, g) Opracowanie operatu wodno prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków do odbiornika, w związku ze zmianą technologii oczyszczania ścieków komunalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia wodno prawnego. h) Opracowanie projektu rozruchu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków, instrukcji ruchowych w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż, 2) Opracowanie innych dokumentów wymaganych przez Program Funkcjonalno – Użytkowy. 3) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację obiektów oczyszczalni ścieków, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1), w tym m.in.: a) Pompownia ścieków dowożonych i z obiektów oczyszczalni, b) Główna pompownia ścieków, c) Zbiorniki technologiczne, żelbetowe, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i chemoodpornym, w tym retencyjny zbiornik wyrównawczy, ścieków, uwzględniający uśrednienie ścieków dowożonych oraz przejecie zwiększonej ilości ścieków podczas deszczy nawalnych, d) Układ mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie krat i piaskownika, e) Zblokowane modułowe lub kontenerowe urządzenie do oczyszczania ścieków metodą membranową, f) Stacja mechanicznego odwadniania osadu i automatycznego wapnowania, g) Plac składowy osadu odwodnionego, h) Urządzenie terenu zielenią niską oraz wysoką. i) Uruchomienie zainstalowanych urządzeń i instalacji oraz rozruch wykonanej instalacji technologicznej. 4. Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych, zgodnych z obowiązującym prawem w dniu odbioru końcowego. 5. Opracowanie instrukcji bhp i przeciwpożarowej oraz stanowiskowych instrukcji obsługi w formie i treści uzgodnionych z Zamawiającym, 6. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z potwierdzeniem (świadectwem/certyfikatem) nabycia umiejętności upoważniających do samodzielnej obsługi oczyszczalni, 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków, 8. Wykonanie operatu powykonawczego (operatu kolaudacyjnego) w formie i zakresie opisanych w OPZ i w dalszej części Umowy, 9. Uzyskanie certyfikatów energetycznych dla wybudowanych budynków, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy, 10. Uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia instalacji emitującej gazy lub pyły o ile jest to wymagane obowiązującymi przepisami, 11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w CZĘŚĆ 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45232423-3

45232410-9

45252127-4

45255600-5

45231300-8

45232460-4

45100000-8

45111200-0

45223200-8

45223200-8

45111291-4

45112710-5

45111240-2

45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp o wartości nieprzekraczającej 50% zamówienia podstawowego. Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-10-01

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2022-10-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest w stanie wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie minimum 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej: i) co najmniej jedną zakończoną budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków z zastosowaniem membranowej technologii oczyszczania biologicznego o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d. ii) jedną zakończoną budowę lub modernizację przepompowni ścieków w formie zbiornika z pompami zanurzalnymi o wydajności nie mniejszej niż Q = 50 m3/h i wysokości podnoszenia co najmniej H = 6 m. b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie: i) Projektant technolog – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu bloków biologicznych z zastosowaniem membran do oczyszczania ścieków. • posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do sporządzania projektów oczyszczalni ścieków, ii) Kierownik budowy – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy i pełnił funkcję kierownika budowy co najmniej dwóch zakończonych zamówień na roboty budowlane, przy budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych zgodnie z prawem polskim, iii) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót i pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, modernizacji lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d, lub stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 15 l/s • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych zgodnie z prawem polskim, iv) Kierownik robót instalacyjnych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych i pełnił funkcję kierownika robót instalacyjnych przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d lub stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 15 l/s, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy instalacji wodociągowych, sieci i urządzeń kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych i gazowych zgodnie z prawem polskim. v) Kierownik robót elektrycznych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych i pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy minimum jednym zakończonym zamówieniu na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z prawem polskim, c) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę, funkcji kierownika budowy i kierownika robót, wskazanych w pkt. iv). d) Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w pkt. 7.2.3 b) od i) do vi) władały językiem polskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, w innym przypadku Wykonawca zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. e) W przypadku dysponowania osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1186z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia22 grudnia 2015 r.. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tekst jedn. Dz. U z 2020r., poz. 220 z późn. zm.). 7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza, doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa, o których mowa w pkt. 7.2. 7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.10 (tj. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. 8.2.1. e) Dokumentów, o których mowa w pkt. 9.9.2) lit. a) – d) odnoszących się do podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. do Części I SIWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 w połączeniu z Załącznikiem 1.2 do Części I SIWZ), c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości minimum 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców dokumenty wskazane w pkt 9.9.1) lit. a) – c) powinny być złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

9.2. Do oferty Wykonawca załącza wypełniony Formularz Oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Części I SIWZ wraz z wypełnionym Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.1. do Części I oraz Załącznikiem 1.2. KRYTERIUM 3 – Doświadczenie projektanta technologa. 9.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Części I 1 SIWZ 9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców. 9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa pkt. 9.3. 9.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Części I SIWZ, 9.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.6, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 8.1.12 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9.9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 7. 9.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarantowania trwałość i sprawność filtracyjna membran – M

15,00

Doświadczenie projektanta technologa – D

10,00

Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń technologicznych– E

15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty w następujących okolicznościach i w następującym zakresie: 1) rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej cześci zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy, 2) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania Terminu wykonania przedmiotu Umowy, co może skutkować przedłużeniem Terminu wykonania przedmiotu Umowy, 3) zmiany polegające na rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezyganacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy wraz z obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót, 4) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy w następstwie Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5) zmiana w zakresie technologii wykonania robót i/lub parametrów technicznych i/lub materiałów i/lub sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, z możliwością zmiany Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, w następujących sytuacjach: a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z PFU, b) przyjęte w PFU rozwiązania techniczne lub technologiczne, w zakresie obiektów, sieci, instalacji, zagospodarowania terenu są niemożliwe do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody lub nie gwarantują uzyskania parametrów technologicznych deklarowanych w Ofercie Wykonawcy, c) w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w PFU, a wynikających ze stwierdzonych wad PFU lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotnych od przyjętych w PFU, w tym wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego dla posadowienia fundamentów obiektów stanowiącej załącznik do PFU, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) wystąpiły zmiany stanu prawnego i/lub faktycznego, w oparciu o które przygotowano PFU, f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na stwierdzone błędy w PFU, g) złożenia przez Wykonawcę propozycji zamiennych rozwiązań technologicznych i/lub materiałowych o tożsamej funkcjonalności, o udokumentowanej przewadze na korzyść Zamawiającego w stosunku do wymagań minimalnych, postawionych w PFU, h) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) konieczności opracowania dodatkowych dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót budowlanych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, k) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy jest skutkiem złożenia przez Zamawiającego zamówienia uzupełniającego, o którym jest mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 31.2 niniejszej Umowy; 6) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy będąca konsekwencją wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 7) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub sposobu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy: a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej i/lub państwowej lub Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wynika to z decyzji jednostek samorządowych lub zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 10) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 11) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wstrzymania wykonywania robót przez Inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami pkt. 13.18 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 13.19 Umowy, 12) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towaróa. i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, b) zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2177), c) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany, o których mowa w lit. od a) do c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia, 13) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmiany nazw, adresów, etc., 14) zmiana zakresu i finansowania zamówienia w związku z odmową lub ograniczeniem zakresu dofinansowania Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 31.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 31.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 31.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, niezależnie od zapisów pkt. 31.1, 31.2, 31.3, w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w pkt. 27.1.1 Umowy. 31.5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami koniecznymi do wprowadzenia w wyniku zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji Projektu. 31.6. O wprowadzenie zmian Umowy może wnioskować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 31.7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do wnioskowania o wprowadzenie zmian Umowy, na podstawie pkt. 31.1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wnioskowania o taką zmianę. 31.8. Wniosek, o którym mowa w pkt. 31.7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 14 dni przed terminem koniecznym do rozpoczęcia wykonania tych prac. 31.9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia wnioskowanej zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 31.7., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt. 27.1.9. i informacji uzasadniających wniosek o zmianę Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wnioskowanej zmiany. 31.10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 31.7. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt. 31.9. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 31.11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 31.9. i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii. 31.12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wprowadzenie zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 31.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności,. 31.14. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf, 447.77 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf, 1.25 MB)

Wzór umowy (pdf, 1.70 MB)

Opis przedmiotu zamówienia (pdf, 1.55 MB)

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (pdf, 3.55 MB)

Mapa zasadnicza (pdf, 8.66 MB)

Załącznik nr 1 (docx, 40.90 KB)

Załącznik nr 1.1 (xlsx, 20.03 KB)

Załącznik nr 2 (docx, 27.72 KB)

Załącznik nr 3 (docx, 14.86 KB)

Załącznik nr 4 (docx, 21.04 KB)

Załącznik nr 5 (docx, 21.29 KB)

Załącznik nr 6 (doc, 64.50 KB)

Rysunek nr 1 (pdf, 551.38 KB)

Rysunek nr 2 (pdf, 184.84 KB)

Rysunek nr 3 (pdf, 539.42 KB)

Rysunek nr 4 (pdf, 2.23 MB)

Rysunek nr 5 (jpg, 3.82 MB)

Opinia geotechniczna (pdf, 2.72 MB)

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020 Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o. o. z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogra (pdf, 502.02 KB)

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Środowisko i Infrastruktura.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14590239700000, ul. Żeromskiego 21 , 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236618120, , e-mail kamil.dabrowski@sochocin.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): biurogzk@sochocin.pl www.sochocin.pl bip.sochocin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21 09-110 Sochocin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
Numer referencyjny: GZK-POIS.27.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na pracującej oczyszczalni ścieków, modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie opisanym w Części 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, , w tym: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym m.in.: a) Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, b) Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu technologicznego obiektów oczyszczalni, które będą poddane rozbudowie i/lub modernizacji c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Opracowanie Przedmiaru robót w zgodności z kosztorysem inwestorskim, e) Opracowanie harmonogramu robót, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz Planu płatności, f) Opracowanie Planu zapewnienia jakości, g) Opracowanie operatu wodno prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków do odbiornika, w związku ze zmianą technologii oczyszczania ścieków komunalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia wodno prawnego. h) Opracowanie projektu rozruchu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków, instrukcji ruchowych w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż, 2) Opracowanie innych dokumentów wymaganych przez Program Funkcjonalno – Użytkowy. 3) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację obiektów oczyszczalni ścieków, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1), w tym m.in.: a) Pompownia ścieków dowożonych i z obiektów oczyszczalni, b) Główna pompownia ścieków, c) Zbiorniki technologiczne, żelbetowe, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i chemoodpornym, w tym retencyjny zbiornik wyrównawczy, ścieków, uwzględniający uśrednienie ścieków dowożonych oraz przejecie zwiększonej ilości ścieków podczas deszczy nawalnych, d) Układ mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie krat i piaskownika, e) Zblokowane modułowe lub kontenerowe urządzenie do oczyszczania ścieków metodą membranową, f) Stacja mechanicznego odwadniania osadu i automatycznego wapnowania, g) Plac składowy osadu odwodnionego, h) Urządzenie terenu zielenią niską oraz wysoką. i) Uruchomienie zainstalowanych urządzeń i instalacji oraz rozruch wykonanej instalacji technologicznej. 4. Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych, zgodnych z obowiązującym prawem w dniu odbioru końcowego. 5. Opracowanie instrukcji bhp i przeciwpożarowej oraz stanowiskowych instrukcji obsługi w formie i treści uzgodnionych z Zamawiającym, 6. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z potwierdzeniem (świadectwem/certyfikatem) nabycia umiejętności upoważniających do samodzielnej obsługi oczyszczalni, 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków, 8. Wykonanie operatu powykonawczego (operatu kolaudacyjnego) w formie i zakresie opisanych w OPZ i w dalszej części Umowy, 9. Uzyskanie certyfikatów energetycznych dla wybudowanych budynków, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy, 10. Uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia instalacji emitującej gazy lub pyły o ile jest to wymagane obowiązującymi przepisami, 11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w CZĘŚĆ 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45232423-3

45232410-9

45252127-4

45255600-5

45231300-8

45232460-4

45100000-8

45100000-8

45111200-0

45223200-8

45111291-4

45112710-5

45111240-2

45233140-2

45300000-0

45310000-3

45261000-4

45331000-6

45332000-3

45320000-6

45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp o wartości nieprzekraczającej 50% zamówienia podstawowego. Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-10-01

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2022-10-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest w stanie wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie minimum 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej: i) co najmniej jedną zakończoną budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków z zastosowaniem membranowej technologii oczyszczania biologicznego o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d. ii) jedną zakończoną budowę lub modernizację przepompowni ścieków w formie zbiornika z pompami zanurzalnymi o wydajności nie mniejszej niż Q = 50 m3/h i wysokości podnoszenia co najmniej H = 6 m. b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie: i) Projektant technolog – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu bloków biologicznych z zastosowaniem membran do oczyszczania ścieków. • posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do sporządzania projektów oczyszczalni ścieków, ii) Kierownik budowy – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy i pełnił funkcję kierownika budowy co najmniej dwóch zakończonych zamówień na roboty budowlane, przy budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych zgodnie z prawem polskim, iii) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót i pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, modernizacji lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d, lub stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 15 l/s • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych zgodnie z prawem polskim, iv) Kierownik robót instalacyjnych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych i pełnił funkcję kierownika robót instalacyjnych przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d lub stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 15 l/s, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy instalacji wodociągowych, sieci i urządzeń kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych i gazowych zgodnie z prawem polskim. v) Kierownik robót elektrycznych – powinien spełniać następujące wymagania: • posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych i pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy minimum jednym zakończonym zamówieniu na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z prawem polskim, c) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę, funkcji kierownika budowy i kierownika robót, wskazanych w pkt. iv). d) Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w pkt. 7.2.3 b) od i) do vi) władały językiem polskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, w innym przypadku Wykonawca zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. e) W przypadku dysponowania osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1186z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia22 grudnia 2015 r.. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tekst jedn. Dz. U z 2020r., poz. 220 z późn. zm.). 7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza, doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa, o których mowa w pkt. 7.2. 7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.10 (tj. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. 8.2.1. e) Dokumentów, o których mowa w pkt. 9.9.2) lit. a) – d) odnoszących się do podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. do Części I SIWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 w połączeniu z Załącznikiem 1.2 do Części I SIWZ), c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości minimum 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców dokumenty wskazane w pkt 9.9.1) lit. a) – c) powinny być złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

9.2. Do oferty Wykonawca załącza wypełniony Formularz Oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Części I SIWZ wraz z wypełnionym Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.1. do Części I oraz Załącznikiem 1.2. KRYTERIUM 3 – Doświadczenie projektanta technologa. 9.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Części I 1 SIWZ 9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców. 9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa pkt. 9.3. 9.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Części I SIWZ, 9.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.6, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 8.1.12 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9.9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 7. 9.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarantowania trwałość i sprawność filtracyjna membran – M

15,00

Doświadczenie projektanta technologa – D

10,00

Zapotrzebowanie mocy oczyszczalni ścieków jako całość – E

15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
31.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty w następujących okolicznościach i w następującym zakresie: 1) rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej cześci zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy, 2) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania Terminu wykonania przedmiotu Umowy, co może skutkować przedłużeniem Terminu wykonania przedmiotu Umowy, 3) zmiany polegające na rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezyganacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy wraz z obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót, 4) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy w następstwie Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5) zmiana w zakresie technologii wykonania robót i/lub parametrów technicznych i/lub materiałów i/lub sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, z możliwością zmiany Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, w następujących sytuacjach: a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z PFU, b) przyjęte w PFU rozwiązania techniczne lub technologiczne, w zakresie obiektów, sieci, instalacji, zagospodarowania terenu są niemożliwe do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody lub nie gwarantują uzyskania parametrów technologicznych deklarowanych w Ofercie Wykonawcy, c) w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w PFU, a wynikających ze stwierdzonych wad PFU lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotnych od przyjętych w PFU, w tym wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego dla posadowienia fundamentów obiektów stanowiącej załącznik do PFU, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) wystąpiły zmiany stanu prawnego i/lub faktycznego, w oparciu o które przygotowano PFU, f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na stwierdzone błędy w PFU, g) złożenia przez Wykonawcę propozycji zamiennych rozwiązań technologicznych i/lub materiałowych o tożsamej funkcjonalności, o udokumentowanej przewadze na korzyść Zamawiającego w stosunku do wymagań minimalnych, postawionych w PFU, h) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) konieczności opracowania dodatkowych dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót budowlanych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, k) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy jest skutkiem złożenia przez Zamawiającego zamówienia uzupełniającego, o którym jest mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 31.2 niniejszej Umowy; 6) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy będąca konsekwencją wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 7) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub sposobu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy: a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej i/lub państwowej lub Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wynika to z decyzji jednostek samorządowych lub zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 10) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 11) zmiana Terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wstrzymania wykonywania robót przez Inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami pkt. 13.18 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 13.19 Umowy, 12) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów. i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, b) zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2177), c) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany, o których mowa w lit. od a) do c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia, 13) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmiany nazw, adresów, etc., 14) zmiana zakresu i finansowania zamówienia w związku z odmową lub ograniczeniem zakresu dofinansowania Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 31.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 31.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 31.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, niezależnie od zapisów pkt. 31.1, 31.2, 31.3, w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w pkt. 27.1.1 Umowy. 31.5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami koniecznymi do wprowadzenia w wyniku zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji Projektu. 31.6. O wprowadzenie zmian Umowy może wnioskować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 31.7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do wnioskowania o wprowadzenie zmian Umowy, na podstawie pkt. 31.1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wnioskowania o taką zmianę. 31.8. Wniosek, o którym mowa w pkt. 31.7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 14 dni przed terminem koniecznym do rozpoczęcia wykonania tych prac. 31.9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia wnioskowanej zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 31.7., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt. 27.1.9. i informacji uzasadniających wniosek o zmianę Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wnioskowanej zmiany. 31.10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 31.7. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt. 31.9. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 31.11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. 31.9. i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii. 31.12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wprowadzenie zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 31.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności,. 31.14. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 •  
 

Sochocin, dn. 11.07.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

 1. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

NIP: 567-190-25-25, REGON: 145902397

 1. PODSTAWA PRAWNA

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30000 euro.

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 2. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi
 3. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji – do dnia 31 grudnia 2020 w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap IIb ul. Wolności, ul. Pułaskiego i ul. Żeromskiego w terminie do 21.12.2108 roku. Etap IIb pozostałe ulice i Etap III w terminie od 03.01.2019 do 20.12.2019 roku, Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków do 31.12.2020 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości robót min.: 2 000 000 zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonywane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie /załącznik nr 4 do zaproszenia/.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

Do oferty Wykonawca winien załączyć:

 1. wypełniony formularz ofertowy
 2. wypełniony formularz cenowy
 3. wykaz wykonanych usług

 

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową;

– posiadać datę sporządzenia;

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, maila, NIP;

– podpisana przez  uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z.o.o. z siedzibą w Sochocinie przy ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.07.2018r. do godz. 10:00.
 2. Wykonawca winien zamieścić ofertę w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

 1. Żeromskiego 21

09-110 Sochocin

Oferta na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferta Wykonawcy podlega odrzucenia, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w zapytaniu do składania ofert.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  19.07.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sochocinie przy ul. Żeromskiego 21.  Postępowanie ma charakter jawny.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami :

cena – 100%

W zakresie kryterium „Cena” (A) oferty otrzymają ilość punktów według następującego wzoru:

a= (C min. x 100%)/ C of. rozp.

gdzie:

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

C of. rozp. – cena zaoferowana w ofercie rozpatrywanej

a – liczba punktów

Cena najniższa i cena badanej oferty w podanym wyżej wzorze są to ceny brutto.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

.

 1. WARUNKI FINANSOWE

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną.

 

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY;

Załącznik nr 3 wzór umowy

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

     1a. Program funkcjonalno-użytkowy (modernizacja oczyszczalni ścieków)

 1. Formularz ofertowy

  2a. Formularz cenowy

 1. Wzór umowy
 2. Wzór wykonanych usług

Załączniki:

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół z otwarcia ofert

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do zaproszenia – PFU Modernizacja oczyszczalni

Załącznik nr 2 do zaproszenia – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do zaproszenia – Formularz_cenowy

Załącznik nr 3 do zaproszenia Wzór umowy Nadzór Sochocin

Załącznik nr 4 do zaproszenia -Wykaz wykonanych usług

Ogłoszenie nr 565452-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin, nr POIS.02.03.00-00-0106/17-00 w ramach działania 2.3 „Gosodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 145902397, ul. Żeromskiego  21 09-110  Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236618120, e-mail kamil.dabrowski@sochocin.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zaklad.sochocin.pl www.bip.sochocin.pl www.sochocin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.zaklad.sochocin.pl www.bip.sochocin.pl www.sochocin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)
Numer referencyjny: II/ZGK/R/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Podstawowy zakres robót: 1) Etap IIb – ul. Wolności, Pułaskiego i Żeromskiego: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1688,5 m w tym: a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 1270 m b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 418,5 m c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 40 szt. d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 33 szt. 2) Etap IIb pozostałe ulice: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2 670,5 m w tym: a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 1624 m b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 1046,5 m c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 60 szt. d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 69 szt. 3) Etap III: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2666 m w tym: a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 2108 m b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 558 m c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 48 szt. d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 51 szt. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie niezbędne roboty towarzyszące związane z obsługa budowy, zabezpieczeniem placu budowy oraz pełna obsługa geodezyjna i geologiczna w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tyczenie robót wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyżowań z inną infrastrukturą, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez PODGiK (min. 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej, itp. Wykonanie kompletnej dokumentacji zrealizowanych robót, zawierającej m.in. rysunki powykonawcze z opisanym zakresem rzeczowym robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu, inwentaryzacją geodezyjną, atestami na wbudowane materiały, wypełnionym dziennikiem budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków, w szczególności budowa kanałów sanitarnych o średnicy 200 mm i 160 mm wraz ze studzienkami i wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. c) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø200mm o wartości min.: 2 000 000 zł brutto 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt V.1.2) lit. c) niniejszej SIWZ może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt V.1.2) lit. c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt V.4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø200mm o wartości min.: 2 000 000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VII.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt VII.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VII.1 niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 z wyłączeniem lit. d, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 4.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia; 4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp; 4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy Pzp; 4.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 4.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy (z wyłączeniem lit. d), 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp; 4.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.2 – 4.4.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4.12. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.4.10 i pkt 4.4.11 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.13. Dokument, o którym mowa w pkt 4.4.11 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.10. i pkt 4.4.11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.4.12 i pkt 4.4.13 stosuje się; 4.15. Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.10. i pkt 4.4.11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.4.12 i pkt 4.4.13 stosuje się;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100). 2. Wadium, wg wyboru Wykonawcy, może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 07 8241 1019 2002 0004 3544 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca złoży dokumenty w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)”. O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt 2.1). 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium niedowładnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) stwierdzające, że występuje jedna lub więcej okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 Ustawy – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 13. Zamawiający zwraca się o załączenie do oferty kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Zamawiający zwraca się także, aby wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej złożono w oddzielnej kopercie w miejscu wskazanym w ust. 3 oraz by do oferty załączyć kopię dokumentu. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena Brutto60,00
OKRES GWARANCJI (48 – 60 miesięcy)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie Zamówienia przed upływem ww. terminu, jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 94 ustawy Pzp. 3. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy. 3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 5 do Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego określającego w szczególności zakres prac w podziale czasowym na kwartały zgodnie z harmonogramem finansowania zadania ze środków NFOŚiGW załączonym do niniejszej SIWZ – Załącznik nr 8
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-04, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki:
 
 

Ogłoszenie nr 565512-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin, nr POIS.02.03.00-00-0106/17-00 w ramach działania 2.3 „Gosodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 145902397, ul. Żeromskiego  21 , 09-110  Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236618120, , e-mail kamil.dabrowski@sochocin.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zaklad.sochocin.pl www.bip.sochocin.pl www.sochocin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.zaklad.sochocin.pl www.bip.sochocin.pl www.sochocin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Adres:
Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)
Numer referencyjny: 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Podstawowy zakres robót: 1) Etap IIb – ul. Wolności, Pułaskiego i Żeromskiego: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1688,5 m w tym: a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 1270 m b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 418,5 m c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 40 szt. d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 33 szt. 2) Etap IIb pozostałe ulice: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2 670,5 m w tym: a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 1624 m b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 1046,5 m c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 60 szt. d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 69 szt. 3) Etap III: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2666 m w tym: a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 2108 m b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 558 m c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 48 szt. d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 51 szt. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie niezbędne roboty towarzyszące związane z obsługa budowy, zabezpieczeniem placu budowy oraz pełna obsługa geodezyjna i geologiczna w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tyczenie robót wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyżowań z inną infrastrukturą, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez PODGiK (min. 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej, itp. Wykonanie kompletnej dokumentacji zrealizowanych robót, zawierającej m.in. rysunki powykonawcze z opisanym zakresem rzeczowym robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu, inwentaryzacją geodezyjną, atestami na wbudowane materiały, wypełnionym dziennikiem budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków, w szczególności budowa kanałów sanitarnych o średnicy 200 mm i 160 mm wraz ze studzienkami i wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. c) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø200mm o wartości min.: 2 000 000 zł brutto 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt V.1.2) lit. c) niniejszej SIWZ może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt V.1.2) lit. c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt V.4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø200mm o wartości min.: 2 000 000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VII.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt VII.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VII.1 niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 z wyłączeniem lit. d, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 4.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia; 4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp; 4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy Pzp; 4.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 4.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy (z wyłączeniem lit. d), 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp; 4.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.2 – 4.4.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4.12. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.4.10 i pkt 4.4.11 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.13. Dokument, o którym mowa w pkt 4.4.11 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.10. i pkt 4.4.11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.4.12 i pkt 4.4.13 stosuje się; 4.15. Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.10. i pkt 4.4.11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.4.12 i pkt 4.4.13 stosuje się;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100). 2. Wadium, wg wyboru Wykonawcy, może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 07 8241 1019 2002 0004 3544 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca złoży dokumenty w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)”. O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt 2.1). 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium niedowładnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) stwierdzające, że występuje jedna lub więcej okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 Ustawy – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 13. Zamawiający zwraca się o załączenie do oferty kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Zamawiający zwraca się także, aby wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej złożono w oddzielnej kopercie w miejscu wskazanym w ust. 3 oraz by do oferty załączyć kopię dokumentu. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena Brutto60,00
OKRES GWARANCJI (48 – 60 miesięcy)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie Zamówienia przed upływem ww. terminu, jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 94 ustawy Pzp. 3. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy. 3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 5 do Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego określającego w szczególności zakres prac w podziale czasowym na kwartały zgodnie z harmonogramem finansowania zadania ze środków NFOŚiGW załączonym do niniejszej SIWZ – Załącznik nr 8
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I :

Sochocin, 14.12.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Dot.: rozpoznania cenowego za odczyty wodomierzy  na terenie gminy Sochocin w 2018 roku

W trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

W imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o. o., zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp.

Termin realizacji zamówienia – od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Ogólny zakres robót: przedmiotem zamówienia jest 600 odczytów średnio na miesiąc w 2018 roku na terenie gminy Sochocin. Zamawiający dopuszcza wybór wiecej niż jednego Wykonawcę.

Wykonawca wraz z ofertą cenową składa :

– podpisany i zaparafowany projekt umowy

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Wykonawca robót składa ofertę cenową na formularzu ofertowym podając cenę netto i brutto za średnio 600 odczytów miesięcznie.

Kryterium oceny ofert:  najkorzystniejsza cena.

            Oferta powinna być złożona do dnia 29 grudnia 2017 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Sochocinie, ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin.

Otwarcie ofert z dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 1100.

                                                                                W imieniu Zamawiającego:

                                                                                 inż. Artur Półgrabski

                                                                                 Prezes Zarządu

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sochocin, 14.12.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Dot.: rozpoznania cenowego na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Sochocin w sezonie zimowym 2018 roku

W trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

W imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o. o., zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp.

Termin realizacji zamówienia – od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Zastrzega się możliwość przedłużenia świadczenia usługi na drogach w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ogólny zakres robót: przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania dróg gminnych w następujących miejscowościach :

 1. Strefa I

1)   Sochocin – Obrąb

2)   Ciemniewo Budy

3)   Kondrajec

4)   Rzy

5)   Kuchary Królewskie

6)  Jędrzejewo

Długość ok.27 km

 

2 .    Strefa II

 • Koliszewo
 • Posmardzewo
 • Smardzewo
 • Wierzbówiec
 • Milewo
 • Żelechy
 • Kępa

Długość – ok. 52 km

 1. Strefa III
 • Idzikowice
 • Pruszkowo
 • Ślepowrony
 • Niewikla
 • Kołoząb
 • Drożdżyn
 • Gromadzyn

           Długość – ok. 33 km

Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednego Wykonawcy.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla każdej z wydzielonych stref. W przypadku składania oferty na dwie lub więcej stref Wykonawca musi spełnić łącznie warunki dla każdej ze stref w zakresie posiadanego sprzętu.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania maszyn odśnieżających, uszkodzeń ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów itp., a wynikające z niestarannego wykonania usługi przez operatorów. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza na wąskich, słabo dostępnych drogach, z małą możliwością manewru.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w gotowości technicznej sprzętu służącego do odśnieżania (m.in. ciągnik z pługiem o mocy powyżej 80 KM, samochód ciężarowy z pługiem, lub inny sprzęt wyposażony w pług ).

Pojazdy wykorzystywane do wykonania prac przy odśnieżaniu dróg muszą być wyposażone w sygnał świetlny barwy żółtej ( ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

Wykonawca wraz z ofertą cenową składa :

– podpisany i zaparafowany projekt umowy

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

– kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, które oferent wykazał w formularzu ofertowym, jak sprzęt, który będzie wykorzystany do odśnieżania.

W celu udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać się posiadaniem co najmniej ciągnika z pługiem mocy powyżej 80 KM lub samochodu ciężarowego z pługiem lub innego sprzętu wyposażonego w pług ( dotyczy jednej strefy ).

Realizacja zamówienia odbywać się będzie niezwłocznie ( max 1 godzina od interwencji ) po zgłoszeniu telefonicznym przez sołtysów poszczególnych miejscowości lub Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o. o.

Odbiór wykonanej usługi wymaga potwierdzenia wykonania odśnieżenia na karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu przez sołtysów poszczególnych miejscowości lub przez pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg.

Wykonawca robót składa ofertę cenową na formularzu ofertowym podając cenę netto i brutto za 1 roboczogodzinę odśnieżania.

Kryterium oceny ofert:  najkorzystniejsza cena.

Oferta powinna być złożona do dnia 27 grudnia 2017 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Sochocinie, ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin.

Otwarcie ofert z dniu 27 grudnia 2017 r. o godzinie 1100.

 

W imieniu Zamawiającego:

inż. Artur Półgrabski

Prezes Zarządu

Załącznik:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Dostawa używanego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

09-110 Sochocin

ul. Żeromskiego 21

tel./fax: (0-23) 661-81-20 e-mail: gzksochocin@onet.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (art.133 ust.1 w zw. z art.132 ust. 1 pkt. 4,. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.), zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o., zatwierdzonym Uchwałą 2/2017 Zarządu Spółki z dnia 10kwietnia 2017 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa używanego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji oraz przeszkolenie kierowców i operatorów w zakresie użytkowania i obsługi technicznej na terenie Zamawiającego.

2. Wymagana jest gwarancja na okres minimum 3 miesięcy, zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy, które zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

4. W przypadku, gdy w zamawiający dokonał w opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub wskazał jakikolwiek sprzęt, urządzenie lub inne poprzez podanie nazwy producenta lub w inny sposób, który mógłby wskazywać na konkretnego producenta i w ten sposób mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tego sprzętu, urządzeń lub innych możliwość zastosowań równoważnych tzn., przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest więc asortyment o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że określona przez niego technologia, zaoferowane produkty, czy materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów i ich znaczenia:

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena wykonania przedmiotu umowy – (C)

100%

6. Warunki udziału w postepowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A) spełniają warunki określone w § 5 ust. 3 Regulaminu:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

– zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

– zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

– zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

B)nie podlegają wykluczeniu na podstawie, §5 ust.2 Regulaminu, tj. z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w: art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

7. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

8. Informacja o miejscu i czasie uzyskania Specyfikacji dla Wykonawców:

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zaklad.sochocin.pl

9. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Andrzej Ryziński – w zakresie merytorycznym

Emilia Mysiewicz – w zakresie proceduralnym

Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewał się w formie pisemnej

e-mail: gzksochocin@onet.pl

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek ÷ piątek: 800 ÷ 1500,

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania będzie odbywać się w formie pisemnej. Informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający odpowie na zapytania, jeżeli wpłyną do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania: siedziba Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

W terminie do12 lipca 2017 r., godzina 1000

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia Ofert: siedziba Zamawiającego.

W terminie: 12 lipca 2017r., godzina 1015

Zapytanie ofertowe nr 5/GZK/ZOD/2017

dotyczy: zakup fabrycznie nowego samochodu – wywrotki załogowej dla potrzeb pogotowia wodociągowego)

(Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 EURO, nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r.poz.2164 ze zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

NIP: 567-190-25-25, REGON: 145902397, KRS: 0000423091

Zaprasza do złożenia oferty na:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup fabrycznie nowego samochodu – wywrotki załogowej dla potrzeb pogotowia wodociągowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane przez Zamawiającego parametry zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gzksochocin@onet.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o. do dnia 26.06.2017 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.06.2017 r.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Emilia Mysiewicz pod numerem telefonu 23 661-81-20 oraz adresem email: gzksochocin@onet.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór formularza ofertowego

3. Istotne postanowienia umowne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 2/GZK/ZOU/2017

(dotyczy: Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017)

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochocinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie spółka z o.o. z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie spółka z o.o.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

NIP: 567-190-25-25, REGON: 145902397, KRS: 0000423091

Zaprasza do złożenia oferty na:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane przez Zamawiającego parametry zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

Ø opatrzona pieczątką firmową,

Ø posiadać datę sporządzenia,

Ø zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

Ø podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć:

Ø kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

Ø zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Ø kopię obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gzksochocin@onet.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o. do dnia 31 lipca 2017 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 1 sierpnia 2017 r.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Emilia Mysiewicz pod numerem telefonu 23 661-81-20 oraz adresem email: gzksochocin@onet.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór formularza ofertowego

3. Istotne postanowienia umowne

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw płynnych, tj. 500 l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000 l oleju napędowego”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

09-110 Sochocin

ul. Żeromskiego 21

tel./fax: (0-23) 661-81-20 e-mail: gzksochocin@onet.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (art.133 ust.1 w zw. z art.132 ust. 1 pkt. 4,. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.), zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o., zatwierdzonym Zarządzeniem nr 2/2017 Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2017 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw płynnych dla wszystkich pojazdów Zamawiającego oraz maszyn i urządzeń z silnikami spalinowymi, tj. 500l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000l oleju napędowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy w zamawiający dokonał w opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub wskazał jakikolwiek sprzęt, urządzenie lub inne poprzez podanie nazwy producenta lub w inny sposób, który mógłby wskazywać na konkretnego producenta i w ten sposób mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tego sprzętu, urządzeń lub innych możliwość zastosowań równoważnych tzn., przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest więc asortyment o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że określona przez niego technologia, zaoferowane produkty, czy materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów i ich znaczenia:

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena wykonania przedmiotu umowy – (C)

100%

6. Warunki udziału w postepowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A) spełniają warunki określone w § 5 ust. 3 Regulaminu:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

– Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do Ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm)

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

– zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

b) zdolności technicznej lub zawodowej:

– Wykonawca musi wykazać, że posiada placówki (stacje benzynowe), w których można dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup paliw płynnych, tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, w odległości nie większej niż 5km od siedziby Zamawiającego

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz placówek Wykonawcy (stacji benzynowych), w których można dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup paliw płynnych, tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, w odległości nie większej niż 5km od siedziby Zamawiającego.

B) nie podlegają wykluczeniu na podstawie, §5 ust.2 Regulaminu, tj. z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w: art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

7. Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100)

2. Forma wadium

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresów dla korespondencji,

b) określenie przedmiotu postępowania (nazwa zamówienia Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” nr 1/GZK/D/17)

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

d) kwotę gwarancji,

e) termin ważności gwarancji,

f) warunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

– odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,

– nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,

– zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

– w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w § 13 ust.11 Regulaminu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

3. Postanowienia pkt. 6.2.2. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 7.2.1.b).

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, otwarty w PLN:

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

Nr rachunku: 07 8241 1019 2002 0004 3544 0001

Z wpisem na dowodzie wpłaty wadium:

Wadium w przetargu pn.: „Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw płynnych, tj. 500l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000l oleju napędowego”. Nr zamówienia 2/GZK/D/17

Zaleca się do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, winien być załączony do oferty.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 13 Regulaminu.

6. Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Utrata wadium

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. Informacja o miejscu i czasie uzyskania Specyfikacji dla Wykonawców:

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zaklad.sochocin.pl

9. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Andrzej Ryziński – w zakresie merytorycznym

Emilia Mysiewicz – w zakresie proceduralnym

Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewał się w formie pisemnej

e-mail: gzksochocin@onet.pl

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek ÷ piątek: 700 ÷ 1500,

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania będzie odbywać się w formie pisemnej. Informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający odpowie na zapytania, jeżeli wpłyną do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania: siedziba Zamawiającego

W terminie do: 18 maja 2017 r., godzina 900

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia Ofert: siedziba Zamawiającego.

W terminie: 18 maja 2017 r., godzina 915

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

09-110 Sochocin

ul. Żeromskiego 21

tel./fax: (0-23) 661-81-20 e-mail: gzksochocin@onet.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (art.133 ust.1 w zw. z art.132 ust. 1 pkt. 4,. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.), zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o., zatwierdzonym Zarządzeniem nr 2/2017 Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2017 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki oraz jednodniowe przeszkolenie w zakresie obsługi na terenie Zamawiającego dla 2 operatorów.

2. Wymagana jest gwarancja na okres minimum 36 miesięcy lub 2000 motogodzin, zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy, które zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

4. W przypadku, gdy w zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub wskazał jakikolwiek sprzęt, urządzenie lub inne poprzez podanie nazwy producenta lub w inny sposób, który mógłby wskazywać na konkretnego producenta i w ten sposób mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tego sprzętu, urządzeń lub innych możliwość zastosowań równoważnych tzn., przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest więc asortyment o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że określona przez niego technologia, zaoferowane produkty, czy materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów i ich znaczenia:

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena wykonania przedmiotu umowy – (C)

100%

6. Warunki udziału w postepowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A) spełniają warunki określone w § 5 ust. 3 Regulaminu:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

– zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

– zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

– zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy koparki, o wartości co najmniej 330.000,00 zł brutto każda. Należy załączyć dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

B) nie podlegają wykluczeniu na podstawie, §5 ust.2 Regulaminu, tj. z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w: art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

7. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Informacja o miejscu i czasie uzyskania Specyfikacji dla Wykonawców:

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zaklad.sochocin.pl

9. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Andrzej Ryziński – w zakresie merytorycznym

Emilia Mysiewicz – w zakresie proceduralnym

Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewał się w formie pisemnej

e-mail: gzksochocin@onet.pl

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek ÷ piątek: 800 ÷ 1500,

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania będzie odbywać się w formie pisemnej. Informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający odpowie na zapytania, jeżeli wpłyną do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania: siedziba Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

W terminie do: 21 kwietnia 2017 r., godzina 900

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia Ofert: siedziba Zamawiającego.

W terminie: 21 kwietnia 2017 r., godzina 930

Skip to content