Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie

Do pobrania

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Sochocinie sp. z o.o. 

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Wniosek o wydanie warunków przyłącza wodociągowego

Procedura wydania warunków przyłączenia do sieci

Taryfa cen wody i ścieków wystawiona przez PGW Wody Polskie z dn. 15.01.2019

Decyzja zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sochocin

Wniosek o zawartcie umowy

Wniosek o wyrażenie zgody na rozbudowę przyłącza wodociągowego

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie do wniosku o zawarcie umowy

Skip to content