Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin

Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec dobiega końca

 • Wykonano lekkie przykrycie z blachy kwasoodpornej komór technologicznych z włazami technicznymi.
 • Wykonano przebudowę istniejącego transformatora 63kVA na 160kVA
 • Rozpoczęto rozruch całej oczyszczalni na wodzie
 • Sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń
 • Przystąpienie do rozruchu oczyszczalni na ściekach
 • Zakończenie prac budowlanych i rozruchowych na oczyszczalni ścieków
 • Zgłoszenie całości inwestycji do odbioru

 

Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin” został współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Postępy prac związanych z budową oczyszczalni ścieków

Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin” został współfinansowany

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 • Rozpoczęto prace wykończeniowe tynki, posadzki, glazura
 • Wykonano przyłącze wody do budynku technicznego oraz wody technologicznej do stacji zlewczej ścieków dowożonych,
 • Wykonano sieć tłoczną od pompowni ścieków do budynku technologicznego
 • Początek robót technologicznych
 • Ustawiono dmuchawy do napowietrzenia ścieków 
 • Dostarczono oraz ustawiono piaskownik do wstępnego oczyszczania ścieków 
 • Zamontowano pompy w zbiornikach ścieków dowożonych
 • Montaż pomp i mieszadeł w zbiornikach technologicznych 
 • Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej od budynku technicznego do zbiornika ścieków dowożonych
 • Trwają prace przy montażu instalacji technologicznej 
 • Rozpoczęto prace montażu instalacji membranowej 
 • Dostarczono szafy sterownicze oraz urządzenie do higienizacji osadów
 • Zamontowano pomosty robocze oraz schody na reaktorze i w budynku
 • Zakończono prace technologiczne przy montażu instalacji membranowej i odwodnienia osadu

Kontynuacja prac budowlanych Oczyszczalni ścieków

Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin” został współfinansowany

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 • Rozpoczęto wykopy pod budynek techniczny oraz pod podziemny zbiornik ścieków dowożonych 
 • Zbrojenie płyty dennej zbiornika ścieków dowożonych oraz ław fundamentowych budynku 
 • Wykonano ściany fundamentowe z bloczka betonowego budynku oraz podkład betonowy pod posadzkę,
 • Wykonano ściany zbiornika ścieków dowożonych 
 • Rozpoczęto mury budynku z betonu komórkowego Zakończono mury budynku wraz z nadprożami żelbetowe i wieńcami.
 • Zamontowano płytę warstwową na dachu

Trwają roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kondrajcu

Trwają prace budowlano-konstrukcyjne związane z modernizacją i rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kondrajcu w ramach projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III), wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. Inwestycja realizowana jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W tym momencie trwają roboty związane z wykonaniem żelbetowego zbiornika pod reaktor biologiczny membranowy (MBR), mającego mieścić urządzenie techniczne, w ramach nowego ciągu technologicznego, złożonego z dwustopniowego oczyszczania mechanicznego w oparciu o osad czynny.

Oczyszczalnia po modernizacji oraz rozbudowie w kulminacyjnym momencie będzie mogła przyjąć 250 m3 na dobę, a zastosowanie technologii oczyszczania MBR spowoduje wysokie stężenie osadu czynnego i wysoką, jakość ścieków oczyszczonych. Membrany ultrafiltracyjne zatrzymują między innymi wszystkie cząstki stałe, bakterie i wirusy (częściowo), przez co gwarantują najwyższą jakość oczyszczania.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie stycznia 2022 roku umowę na wykonanie tego przedsięwzięcia podpisali: prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Grażyna Pietrzak, a także prezes firmy „PAPBUD” Marcin Papierowski i członek zarządu Jacek Papierowski. W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły dwie oferty. Prace wykona właśnie spółka „PAPBUD”, z siedzibą Piaskach, która wygrała przetarg z ofertą w wysokości ponad 7,3 mln zł.

Zakres prac w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu i rozbudowy obiektów istniejącej oczyszczalni, a także wykonanie wszelkich robót budowlanych.

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, to faza projektowa, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, którą ustalono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy, drugi zaś dotyczy wykonania wszelkich robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realizację drugiego etapu zaplanowano do końca czerwca 2023 roku.

Dodajmy jeszcze, że w 2021 roku podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie zapadła decyzja o przekazaniu tak zwanym aportem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych terenu zabudowanego obiektami oczyszczalni ścieków, a chodzi o blisko trzy hektary terenu w Kondrajcu. Jak wynikało z informacji przekazanych w trakcie obrad przez prezesa sochocińskiej spółki Grażynę Pietrzak, taki aport był konieczny, aby można było otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększony poziom dofinansowania na modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

– Jest to naprawdę duży krok, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji starej, przestarzałej już oczyszczalni ścieków, typu „LEMNA”. Ta nowoczesna technologia (MBR) ma spełniać wszelkie obwarowania ustawowe Polski, jak i Unii Europejskiej, które muszą spełniać obecnie i w przyszłości inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dzięki tej inwestycji miasto i gmina Sochocin znajdzie się w czołówce gmin w Polsce, które będą spełniać najwyższe normy oczyszczonego ścieku komunalnego – mówi szefowa sochocińskiej spółki Grażyna Pietrzak.

Na koniec przypomnijmy jeszcze tylko, że realizacja przedsięwzięcia została powierzona gminnej spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie, a zadanie jest częścią większego projektu, na który pozyskano nieco ponad 5 mln zł unijnego dofinansowania. Oprócz oczyszczalni projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Sochocinie o długości prawie 7 km.

Do sprawy tej z pewnością jeszcze nie raz powrócimy.

Kilkumilionowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kondrajcu.
Wykonawca wybrany, umowa podpisana

W piątek, 21 stycznia w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Sochocinie podpisano umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i rozbuduje gminną oczyszczalnię ścieków w Kondrajcu w ramach projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III), wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. A wszystko to w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły dwie oferty. Prace wykona spółka „PAPBUD” z siedzibą Piaskach, która wygrała przetarg z ofertą w wysokości ponad 7,3 mln zł.

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj obejmować będzie: przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu i rozbudowy obiektów istniejącej oczyszczalni oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych.

W piątek, 21 stycznia umowę na wykonanie tego przedsięwzięcia podpisali: prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Grażyna Pietrzak, a także prezes firmy PAPBUD Marcin Papierowski i członek zarządu Jacek Papierowski.

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, to faza projektowa, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, którą ustalono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy, drugi zaś dotyczy wykonania robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realizację drugiego etapu zaplanowano do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Dodajmy jeszcze, że w 2021 roku podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie zapadła decyzja o przekazaniu tak zwanym aportem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych terenu zabudowanego obiektami oczyszczalni ścieków, a chodzi o blisko trzy hektary terenu w Kondrajcu. Jak wynikało z informacji przekazanych w trakcie obrad przez prezesa sochocińskiej spółki Grażynę Pietrzak, taki aport był konieczny, aby można było otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększony poziom dofinansowania na modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. Co istotne, spółka w dniu 3 grudnia ubiegłego roku podpisała aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którym to pismem zwiększono dofinansowanie na realizację całego projektu do kwoty ponad 7 mln zł.

– Jest to naprawdę duży krok, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji starej, przestarzałej już oczyszczalni ścieków, typu „LEMNA”. Ta nowoczesna technologia (MBR) ma spełniać wszelkie obwarowania ustawowe Polski, jak i Unii Europejskiej, które muszą spełniać obecnie i w przyszłości inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dzięki tej inwestycji miasto i gmina Sochocin znajdzie się w czołówce gmin w Polsce, które będą spełniać najwyższe normy oczyszczonego ścieku komunalnego – mówi prezes Pietrzak.

– Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania zarówno burmistrzowi miasta i gminy Sochocin, Panu Jerzemu Ryzińskiemu, jak i Radzie Miejskiej w Sochocinie, za pomoc w realizacji projektu. Bez ich pomocy i zaangażowania nie doszłoby do podpisania w dniu dzisiejszym tak ważnej umowy dla mieszkańców miasta i gminy Sochocin – kończy szefowa sochocińskiej spółki Grażyna Pietrzak.

Na koniec przypomnijmy, że realizacja przedsięwzięcia została powierzona gminnej spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a zadanie jest częścią większego projektu, na który pozyskano nieco ponad 5 mln zł unijnego dofinansowania. Oprócz oczyszczalni projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Sochocinie o długości prawie 7 km.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin”

Skip to content