Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin

Informacja o zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Na ulicach gdzie realizowana była inwestycja zostały zamieszczone tablice informacyjne dotyczące wykonywanego przedsięwzięcia.
Prace z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin zostały zakończone na przełomie marca i kwietnia 2020r.

Ruszyła budowa prac przy ul. Kościuszki

Trwa kanalizowanie ulic Sochocina. Tym razem roboty, związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej idą pełną parą w ciągu ulicy Kościuszki. Przypomnijmy, w 2019 roku prowadzone będą jeszcze prace na ulicach: Ciechanowskiej, Kościelnej, Płońskiej, Wojska Polskiego, Akacjowej, Kościuszki (ciąg dalszy), Polnej oraz Sosnowej.

Ruszyła budowa prac przy ul. Zakościelnej

Rozpoczęły się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Zakościelnej w Sochocinie.

Przypomnijmy, inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 7,02 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa.

W 2019 r. będę to ulice: Ciechanowska, Kościelna, Płońska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Akacjowa, Kościuszki, Polna i Sosnowa.

Początki prac

Ruszyły prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolności w Sochocinie. Następna będzie ul. Pułaskiego. W roku 2019 dołączą ulice: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa. Realizacja tej inwestycji kompleksowo rozwiąże problem odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracji Sochocin oraz umożliwi sukcesywne utwardzanie nawierzchni dróg.

Podpisanie umów

W dniu 19.07.2018r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie zostały podpisane umowy w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) oraz w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją w. w. przedsięwzięcia. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,3 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa. W tym roku wszczęte będą prace przy ul. Wolności oraz Pułaskiego. Realizacja tej inwestycji kompleksowo rozwiąże problem odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracji Sochocin oraz umożliwi sukcesywne utwardzanie nawierzchni dróg.

Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Sochocin, Skarbnik Gminy Sochocin, Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektora nadzoru. Wójt zapoznał mieszkańców z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Umowę na wykonanie kanalizacji podpisali: Izabela Delura- prezes GZK oraz Kazimierz Olszewski- właściciel firmy PLAST-Bud. W wydarzeniu uczestniczyli także zainteresowani mieszkańcy Sochocina. Chętni mogli zapoznać się z projektem budowy instalacji sanitarnej w Sochocinie.

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie, spółka należąca do gminy rozstrzygnęła przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III).

W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy sp.j. z siedzibą w Ciechanowie.

Przypomnijmy, inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,3 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa. Dodajmy, że na budowę kanalizacji i na rozbudowę oraz modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Kondrajcu, gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych. Całkowite koszty całego projektu wyniosą blisko 9,9 mln złotych.

Planowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci w miejscowości Sochocin. Do nowej sieci będzie mogło się przyłączyć 466 osób.

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji

Umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji podpisana!

Dzisiaj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. Przypomnijmy, że na realizację ww. zadania Gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych. Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Sochocin.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. Planowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci w miejscowości Sochocin. Do nowej sieci będzie mogło się przyłączyć 466 osób.

Numer projektu: nr POIS.02.03.00-00-0106/17

Całkowita kwota ogólna projektu: 9 861 708,57 zł

Kwota dofinansowania: 5 029 931,24 zł

Projekt realizowany jest przez Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem projektu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”, jest:

a) Wypełnienie przez aglomerację wymogów określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22/07/2014 r. dotyczącym sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

b) Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych

c) Uregulowanie systemu odprowadzania ścieków

d) Usprawnienie systemu eksploatacji istniejących i nowo budowanych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków

Powyższe cele główne zrealizowane zostaną poprzez:

– Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin,

– Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączenie nowych RLM do budowanej kanalizacji

W zakresie inwestycji związanych z gospodarką ściekową przewiduje się:

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin o przepustowości Qdśr=230 m3/d
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III, który polegał będzie na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami kanalizacyjnym, z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Sochocin, odprowadzającej ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec.
Budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy ulic: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.

Biuro Projektu znajduje się w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o.,

adres: ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

tel. 732-880-811

Skip to content